امکانات گیم سرور Fivem

خرید Family

1 مدل ماشین
انقضا به صورت اتوماتیک
تحویل یک روزه کاری
ظرفیت 6 نفر

خرید پول 1

مقدار پول در گیم 3 میلیون